A A A A A
Rumi 6
19
Aketo wachni e yo ma dhano nyalo winjo nikech uyomyom kaka dhano. Mana kaka yande chon ne uchiwo fuonde ringreu doko wasumb timbe mochido, kendo ne richo mosiko medore ameda, e kaka koro owinjore uchiw fuonde ringreu obed wasumbini mag timbe makare makelo ngima maler.
Luo Bible 2020

19
Awuoyonu gi weche mayot winjo nikech parou mar dhano thanythany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok joma ler.
Luo Bible 2015