A A A A A
Rumi 6
15
To koro wanyalo wacho angʼo? Dwasik mana ka watimo atima richo nikech wan e bwo ngʼwono, to ok e bwo Chik? Ooyo, gima kamano kik timre!
Luo Bible 2020

15
To koro nadi? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo Chik to wan e bwo ng’wono koso? Ngang! Ok kamano!
Luo Bible 2015