A A A A A
Rumi 6
11
E kaka un bende nyaka ukwanru ni utho ne richo, to ungima ne Nyasaye ei Kristo Yesu.
Luo Bible 2020

11
Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ungima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo.
Luo Bible 2015