A A A A A
Rumi 6
10
Tho ma nothogo notho ne richo dichiel kendo mogik; to ngima ma ongimago, ongima ne Nyasaye.
Luo Bible 2020

10
Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende, to koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye.
Luo Bible 2015