A A A A A
Rumi 5
17
Nikech ka richo mar ngʼat achiel nomiyo tho olocho kuom ngʼat achielno, koro joma yudo ngʼwono mogundho kod mich mar ngima makare donge biro bedo gi loch mar ngima maduongʼ moloyo kuom ngʼat achielno, ma en Yesu Kristo.
Luo Bible 2020

17
Ka ketho mar ng’ato achiel ema nomiyo tho olocho, to mano kaka joma yudo ng’wono mogundho mar Nyasaye gi michne ma miyo gibedo e winjruok kode nobed gi ngima kendo nolochi nikech ng’at achiel ma en Yesu Kristo!
Luo Bible 2015