A A A A A
Rumi 5
1
Emomiyo, kaka koro oseketwa kare kuom yie, wan gi kwe gi Nyasaye kuom Ruodhwa Yesu Kristo,
Luo Bible 2020

1
Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie, koro wan gi kue kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa.
Luo Bible 2015