A A A A A
Rumi 2
27
Koro ngʼat ma ok oter nyangu e yor ringruok, to oluwo chik, biro ngʼadoni bura, in ma ingʼeyo Ndiko kendo oteri, to iketho chik.
Luo Bible 2020

27
To in ja-Yahudi moter nyangu kendo man gi Chik mondiki kamano, to pod ikethe aketha, to gin, kata obedo ni ok otergi nyangu, to girito Chik?
Luo Bible 2015