A A A A A
Rumi 2
22
In miwacho ni ji kik terre, dibed ni to iterori? In ma ichayo nyiseche manono, dibed ni in to ikwelo ei hekalu mag nyiseche manonogo?
Luo Bible 2020

22
Iwacho ni kik ng’ato terre, to in donge iterori? In isin gi nyiseche manono, to donge ikwuelo e hekalu mag nyiseche manono?
Luo Bible 2015