A A A A A
Rumi 2
18
Iwacho ni ingʼeyo gima Nyasaye dwaro, kendo inyalo pogo gima ber moloyo nikech isepuonjori chik.
Luo Bible 2020

18
Iwacho ni osepuonji Chik, omiyo ing’eyo gima Nyasaye dwaro mondo itim, kendo inyalo pogo gik makare gi gik maricho.
Luo Bible 2015