A A A A A
Rumi 2
11
nikech Nyasaye ok dew wangʼ ji.
Luo Bible 2020

11
Nyasaye ok dew wang’ ng’ato!
Luo Bible 2015