A A A A A
Rumi 13
8
Kik ubed gi gowi mar ngʼato, makmana gowi mar hera, nimar ngʼama ohero wadgi osechopo Chik.
Luo Bible 2020

8
Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.
Luo Bible 2015