A A A A A
Johana 3
5
Yesu nodwoke niya, “Awachoni adier ni onge ngʼama nyalo donjo e pinyruoth Nyasaye ka ok onywole gi pi kod Roho Maler.
Luo Bible 2020

5
To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.
Luo Bible 2015