A A A A A
Johana 13
1
Kane Sap Pasaka okayo machiegni, Yesu nongʼeyo ni sane osechopo mar wuok e pinyni mondo odog ir Wuoro. Kaka nosehero joge owuon mane ni e pinyni, koro noikore nyisogi herane matut mogik.
2
E kinde mane gichano chiemb odhiambo, noyudo Jachien oseketo paro marach e chuny Judas Iskariot, ma wuod Simon, mondo ondhog Yesu.
3
Yesu nongʼeyo ni Wuoro noseketo gik moko duto e bwo tekone, kendo ni noa ka Nyasaye kendo nobiro dok ir Nyasaye;
Luo Bible 2020

1
Koro Sap Pasaka ne chiegni ahinya, kendo Yesu nong’eyo ni kindene osechopo moago e pinyni, odok ir Wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka oherogi chuth nyaka giko.
2
Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo. To noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iskariot ni mondo ondhoge.
3
Kata obedo ni Yesu nong’eyo ni Wuoro oseketo gik moko duto e lwete, kendo ni ne osea ir Nyasaye, kendo koro odok ire,
Luo Bible 2015