A A A A A
Johana 13
5
Bangʼ timo kamano, noolo pi e karaya bangʼe ochako luoko tiend jopuonjrene, kendo noyweyo tiendegi gi taulo mane oyudo otweyo e nungone.
Luo Bible 2020

5
Noolo pi e karaya, mi ochako lwokogo tiend jopuonjrene, kendo oyweyo gi taulo mane osetweyo e nungone.
Luo Bible 2015