A A A A A
Johana 13
4
omiyo noa malo oweyo chiemo, kendo nongʼwano kandhone bangʼe otweyo taulo e nungone.
Luo Bible 2020

4
nochung’ oweyo chiemo. Nolonyo lepe, moketo tenge, eka nokawo taulo, otueyo e nungone.
Luo Bible 2015