A A A A A
Johana 13
32
Ka Nyasaye oyudo duongʼ kuome, eka Wuowi bende biro yudo duongʼ kuome, kendo obiro miye duongʼ sani sani.
Luo Bible 2020

32
Ka Nyasaye oyudo duong’ kuome kamano, to Nyasaye bende nomiye duong’ kama entie, kendo enotim kamano piyopiyo.
Luo Bible 2015