A A A A A
Johana 13
31
Kane Judas osedhi, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro imiyo duongʼ sani kendo Nyasaye bende yudo duongʼ kuome.
Luo Bible 2020

31
Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya, “Wuod Dhano koro yudo duong’. Nyasaye bende yudo duong’ nikech en.
Luo Bible 2015