A A A A A
Johana 13
29
To kaka Judas ne en jakeno mar pesa, jomoko ne paro ni Yesu nonyise mondo odhi ongʼiew gik mane dwarore e sawo, kata ni mondo ochiw gimoro ni jodhier.
Luo Bible 2020

29
To kaka Judas ema ne jakeno, jopuonjrene moko ne paro ni Yesu onyise mondo odhi ong’iew gik mane gidwaro konyorego e sawo, kata ni mondo opog pesa ni joma odhier.
Luo Bible 2015