A A A A A
Johana 13
20
Awachonu adier, ni ngʼato angʼata morwako ngʼama aoro, orwaka, kendo ngʼama orwaka orwako jal ma noora.”
Luo Bible 2020

20
Adier, awachonu ni ng’at morwako ng’at ma aoro, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka, to orwako mana Jal mane oora.”
Luo Bible 2015