A A A A A
Johana 13
2
E kinde mane gichano chiemb odhiambo, noyudo Jachien oseketo paro marach e chuny Judas Iskariot, ma wuod Simon, mondo ondhog Yesu.
Luo Bible 2020

2
Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo. To noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iskariot ni mondo ondhoge.
Luo Bible 2015