A A A A A
Johana 13
16
Awachonu adier ni onge jatich maduongʼ moloyo ruodhe motiyone, kata jaote ok duongʼ moloyo ngʼama oore.
Luo Bible 2020

16
Adier, adier, awachonu ni misumba ok duong’ moloyo ruodhe, kendo ng’at moor ok duong’ moloyo jal moore.
Luo Bible 2015