A A A A A
Johana 13
14
Koro ka an ma an Ruodhu kendo Japuonju ema aselwoko tiendeu, un bende nyaka ulwok tiendeu ngʼato gi ngʼato.
Luo Bible 2020

14
To ka an, ma an Ruodhu kendo Japuonju ema aselwoko tiendeu, koro un bende onego ulwok tiende oweteu.
Luo Bible 2015