A A A A A
Johana 13
1
Kane Sap Pasaka okayo machiegni, Yesu nongʼeyo ni sane osechopo mar wuok e pinyni mondo odog ir Wuoro. Kaka nosehero joge owuon mane ni e pinyni, koro noikore nyisogi herane matut mogik.
Luo Bible 2020

1
Koro Sap Pasaka ne chiegni ahinya, kendo Yesu nong’eyo ni kindene osechopo moago e pinyni, odok ir Wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka oherogi chuth nyaka giko.
Luo Bible 2015