A A A A A
Luka 6
8
To Yesu nongʼeyo gima negiparo eka nowacho ni ngʼatno mane lwete otal niya, “Aa malo kendo chungi e nyim ji duto.” Kamano noa malo mi ochungo kanyono.
Luo Bible 2020

8
To Yesu nong’eyo paro ma gin-go, omiyo nowacho ni ng’at ma lwete otalno niya, “Chung’, mondo ibi nyime ku.” Ng’atno noa malo, modhi ochung’ nyime kanyo.
Luo Bible 2015