A A A A A
Luka 6
5
Eka Yesu nowachonegi niya, “Wuod Dhano en Ruodh Sabato.”
Luo Bible 2020

5
Eka nowachonigi niya, “Wuod Dhano en ruodh Sabato bende.”
Luo Bible 2015