A A A A A
Luka 6
48
Ochalo gi ngʼat manogero ot, mane okunyo bur matut nyaka e lwanda kendo noketoe mise, kane koth ochwe ma pi opongʼo piny, apaka mogingore nogoyo odno to ne ok onyal yienge, nikech nogere motegno.
Luo Bible 2020

48
Ochalo gi ng’at ma, kane gero ot, to okunyo bur matut, nyaka ewi lwanda, eka oketo mise. Bang’e ohula nobiro, momwomore kuom odno, to ne ok nyal muke, nikech nogere motegno.
Luo Bible 2015