A A A A A
Luka 6
29
Ka ngʼato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende. Ka ngʼato okawo kotini, kik itame kawo lawi mar akor.
Luo Bible 2020

29
Ka ng’ato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende, kendo ka ng’ato okawo kotini, to miye koda sadi bende.
Luo Bible 2015