A A A A A
Luka 6
22
Un joma ogwedhi ka ji mon kodu, ka gikwedou kendo giyanyou, kendo giketho nyingu, nikech Wuod Dhano.
Luo Bible 2020

22
“Adier, un johawi ka ji mon kodu, kendo kwedou, kendo yanyou kawacho ni un joma richo, nikech uyie kuom Wuod Dhano!
Luo Bible 2015