A A A A A
Luka 6
19
to ji duto notemo mondo omule, nikech teko ne aa kuome mochangogi duto.
Luo Bible 2020

19
Ji duto notemo mondo omul Yesu, nikech teko ne wuok kuome kachangogi giduto.
Luo Bible 2015