A A A A A
Luka 6
18
mane obiro mondo giwinje kendo ochang midekregi. Jogo mane jochiende thago nochangi,
Luo Bible 2020

18
Ne gibiro mondo giwinj puonjne, kendo mondo ochanggi kuom tuochegi. Joma ne nigi jochiende maricho bende nochango.
Luo Bible 2015