A A A A A
Luka 6
11
To negikecho kendo negichako wuoyo ngʼato gi ngʼato kuom gino ma digitim ni Yesu.
Luo Bible 2020

11
To mirima mager nomako jogo, mi gichako pimo wach ka giparo gima digitim ni Yesu.
Luo Bible 2015