A A A A A
Luka 15
6
kendo odhiyo dala. Eka oluongo osiepene gi jogwengʼ-gi kaachiel, kowacho ni, ‘Moruru koda, aseyudo nyarombona ma yande olal.’
Luo Bible 2020

6
kodwoke dala. Bang’e oluongo osiepene kod jogweng’gi, kendo owachonigi niya, ‘Wachiemuru, nikech amor chutho, nimar aseyudo rombona ma nyocha olal.’
Luo Bible 2015