A A A A A
Luka 15
20
Omiyo noa malo kendo nodhi ir wuon mare. “To kane pod en kuma bor, wuon mare nonene, kendo kopongʼ gi kech kuome, noringo kodhiyo ir wuode, nokwake gi bade kendo nonyodhe.
Luo Bible 2020

20
“Kamano noa malo, mochako wuoth madok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche, mi oringo okwake, monyodhe.
Luo Bible 2015