A A A A A
Luka 15
11
Yesu nomedo wacho niya, “Ne nitie ngʼato moro mane nigi yawuowi ariyo.
Luo Bible 2020

11
Yesu nomedo wacho niya, “Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo.
Luo Bible 2015