A A A A A
Mariko 7
9
Nowachonegi niya, “Un gi lony mathoth mar keto Chike Nyasaye tenge mondo urit puonju uwegi!
Luo Bible 2020

9
Mano kaka uketho chik Nyasaye mondo urit chikeu uwegi!
Luo Bible 2015