A A A A A
Mariko 7
24
Yesu noa kanyo modhi e gwengʼ mar Turo. Nodonjo e ot moro kendo ne ok odwar mondo ngʼato ongʼe ni en kanyo, kata kamano, bedone kanyo ne ok nyal tamo ji ngʼeyo.
Luo Bible 2020

24
Yesu nowuok, modhi e gweng’ machiegni gi dala mar Turo. Ne oyudo ot moro, mi odakie, to ne ok odwar ni mondo ji ong’eye. Kata kamano, mano ne ok nyalre.
Luo Bible 2015