A A A A A
Mariko 2
7
“Ngʼatni wuoyo nade? Oyanyo Nyasaye! Ere ngʼat manyalo weyone ngʼato richone makmana Nyasaye kende?”
Luo Bible 2020

7
“Ere kaka ng’atni nyalo wuoyo kamano, kayanyo Nyasaye? Onge ng’ama nyalo weyo ni ji richogi, mak mana Nyasaye kende!”
Luo Bible 2015