A A A A A
Mariko 2
4
To kane ok ginyal chopo ir Yesu nikech oganda maduongʼ mane ni kode, ne gitucho wi tado mochomore gi kama Yesu ne nitie tir mi giloro ja-athanyno konindo e par nyaka nochopo e nyim Yesu.
Luo Bible 2020

4
To ne ok ginyal chopo ir Yesu, nikech ji ne ng’eny ahinya. Mano omiyo ne gipowo otuch e tado kama ochomore gi Yesu. Eka ne giloro ng’atno piny, konindo e ng’angu.
Luo Bible 2015