A A A A A
Mariko 2
27
Yesu nodhi nyime mowachonegi niya, “Sabato noketi nikech dhano, to dhano ne ok ochwe nikech Sabato.
Luo Bible 2020

27
Eka Yesu nomedo wacho niya, “Sabato ne oketi nikech dhano, to dhano ne ok ochue nikech Sabato.
Luo Bible 2015