A A A A A
Mariko 2
17
Kane Yesu owinjo mano nowachonegi niya, “Joma ngima ok ema dwar jathieth makmana joma tuo. Ok ne abiro mondo aluong joma kare, to nabiro mondo aluong joricho.”
Luo Bible 2020

17
Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowachonigi niya, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to ne abiro mondo aluong joricho.”
Luo Bible 2015