A A A A A
Mariko 16
15
Nowachonegi niya, “Dhiuru e piny duto mondo uyal Injili ne chwech duto.
Luo Bible 2020

15
Eka nowachonigi niya, “Dhiuru e piny duto, uland Wach Maber ni ji duto.
Luo Bible 2015