A A A A A
Mariko 16
12
Bangʼe Yesu nofwenyore ne ji ariyo kuomgi kinde machielo, ka giwuotho e gwengʼ.
Luo Bible 2020

12
Bang’e Yesu nofwenyore ni jopuonjrene ariyo e kido machielo, kane oyudo gidok thurgi.
Luo Bible 2015