A A A A A
Mathayo 6
15
To ka ok uwe ni ji richogi to wuonu manie polo ok bi weyonu richou.
Luo Bible 2020

15
To ka ok uwe ni ji richogi, to Wuonu mae polo ok nowenu richo musetimo.
Luo Bible 2015