A A A A A
Mathayo 6
13
Bende kik iwe wadonj e tem, to reswa e lwet ngʼat marach.’
Luo Bible 2020

13
Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, [ nimar loch gi teko kod duong’ gin magi nyaka chieng’. Amin.]
Luo Bible 2015