A A A A A
Mathayo 23
9
Bende kik uluong ngʼato angʼata e piny-ka ni ‘Baba,’ nimar un gi Wuoro achiel kende, kendo en e polo.
Luo Bible 2020

9
Bende ki uluong ng’ato ni wuonu e piny ka, nimar un gi Wuoro achiel kende, manie polo.
Luo Bible 2015