A A A A A
Mathayo 23
37
“Yaye Jerusalem, Jerusalem, in ma inego jonabi kendo ichielo joma oorni gi kite! Mano kaka asegombo amingʼa mondo achok nyithindi kaachiel, kaka gweno choko nyithinde e bwo bwombene, to ok useyie.
Luo Bible 2020

37
“Yaye, jo-Jerusalem! Yaye, jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite. Mano kaka asedwaro mondo achoku kaka nyabuch gweno choko nyithinde e bwombe, to usetamoru.
Luo Bible 2015