A A A A A
Mathayo 23
22
Kamano bende, ngʼama okwongʼore gi nying polo okwongʼore bende gi kom loch mar Nyasaye, kaachiel gi Ngʼama obet e komno.
Luo Bible 2020

22
kendo ng’at mokuong’ore gi nying polo to okuong’ore gi nying kom duong’ mar Nyasaye kod nying Jal mobetie bende.”
Luo Bible 2015