A A A A A
Mathayo 23
21
Kendo ngʼama kwongʼore gi nying hekalu kwongʼore kode kaachiel gi Jal modak e iye.
Luo Bible 2020

21
Kendo ng’at mokuong’ore gi nying Hekalu ok okuong’ore gi nying Jal modakie bende,
Luo Bible 2015