A A A A A
Ngeche 3
1
Wuoda, kik wiyi wil kod puonjna to ket chikena osik e chunyi,
2
nimar gibiro miyo ngimani dhi maber midag higni mangʼeny kendo ibed gi kwe kod mwandu.
3
Kik iwe hera kod adiera weyi; twegi e ngʼuti, kendo ndikgi e chunyi maiye.
Luo Bible 2020