A A A A A
Ngeche 3
16
Ngima kuom ndalo mangʼeny ni e lwete korachwich; to e lwete koracham nitiere mwandu kod duongʼ.
Luo Bible 2020